Undervisnings­miljøvurdering 2022

På Marie Jørgensens Skole har vi i foråret 2022 gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse og efterfølgende udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering. Vi har brugt undervisningsministeriets spørgeskema, som er udarbejdet for at afdække den nationale trivsel blandt folkeskolelever. Hovedpunkterne i undersøgelsen er: social trivsel, faglig trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration. Derudover har vi tilføjet spørgsmål omhandlende de fysiske og æstetiske forhold.

Inden undersøgelsen gik i gang blev både det store og lille elevråd samt skolens AMR inddraget i formuleringen og forståelsen af spørgsmålene.

Skolens elever fra 0.-10. klasse har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført digitalt, via Intra, som en del af undervisningen. I alt har 400 elever besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til 95 % af eleverne.

Der er blevet udarbejdet to rapporter; en for 0.-3. klasse og en for 4.-10. klasse.

Rapporterne vil blive drøftet i skolens elevråd, skolebestyrelsen og blandt det pædagogiske personale. Her vil vi sammen finde fokuspunkter, der skal indgå i det kommende skoleårs pædagogiske arbejde, og som vil danne grundlag for konkrete handlinger.

Det er samtidig vigtigt at slå fast, at undersøgelsen ikke kan stå alene, da trivselsarbejdet foregår hver dag. Vi har på Marie Jørgensen Skole værdierne fælleskab, faglighed, tryghed, åbenhed og demokratisk dannelse. Værdierne er de rammer, vi navigerer ud fra og støtter os til, når vi arbejder med trivsel. Undersøgelsen skal derfor være med til at sikre en fortsat god skoledag på Marie Jørgensen Skole både fagligt og socialt.

Social trivsel:
Generelt set er der en god social trivsel på Marie Jørgensen Skole. Eleverne giver i undersøgelsen udtryk for, at de er glade for deres skole, at de føler sig trygge, at de har et tilhørsforhold til skolen, og at deres klassekammerater er venlige og hjælpsomme. Samtidig viser undersøgelsen også, at nogle elever er bange for at blive til grin i skolen. Vi skal have undersøgt, hvad dette udsagn dækker over samt sætte fokus på problemstillingen.

Faglig trivsel:
Den faglige trivsel er høj, og eleverne har en oplevelse af, at de gør faglige fremskridt. Samtidig giver eleverne udtryk for, at de kan koncentrere sig i timerne. Samtidig kan vi se, at vores afgangselever klarer sig godt i forhold til sammenlignelige skoler i Odense.

Støtte og inspiration:
Spørgsmålene i denne kategori beskriver elevernes opfattelse af undervisningen, samt om de får den støtte, de har behov for. Til sidstnævnte svarer eleverne, at lærerne er gode til at støtte ved behov og hjælpe på måder, der virker godt. Hovedparten af eleverne synes, at undervisningen er spændende, og selvom det er lærerne, der sætter den faglige dagsorden, bliver elevernes idéer til undervisningen også inddraget.

Ro og orden:
Eleverne oplever, at lærerne er gode til at skabe ro i timerne, og at det er let at høre, hvad klassekammeraterne og læreren siger.

Fysiske og æstetiske rammer:
Eleverne giver udtryk for, at skolens rammer er gode. Eleverne har gode stole og borde, de er glade for udeområderne og tilfredse med indeklimaet. Selvom der bliver gjort rent på skolen og toiletterne dagligt, oplever ca. halvdelen af eleverne, at især toiletterne ikke er rene. Sidstnævnte punkt kan vi kun løse i samarbejde med eleverne, og derfor har skolens personale allerede fokus på problemstillingen.

Afrunding:
Der skal udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering hvert 3. år, men arbejdet med elevernes læring og trivsel foregår dagligt. På Marie Jørgensens Skole løser vi de fleste udfordringer ved at have et åbent og tillidsfuldt samarbejde med skolens forældregruppe, elever og personale.
Skolen har desuden udarbejdet en ny trivselsstrategi, som vi kalder ”Sammen om Trivsel”. Denne vil blive præsenteret og drøftet på de kommende forældremøder.

Andreas Wiingreen Jensen
Elevrådsformand Skolens AMR

Birgitte Veje Brehdal
Skolens bestyrelsesformand

Per Madsen
Skolens AMR

Thomas Hansen
Skoleleder