Skolens selv­evalue­ring 2017

Skolens selvevaluering foregår i en cirkulær proces med inddragelse af bestyrelse, ansatte, forældre og elever.

Faglighed

Evalueringen foregår ved hjælp af skolens karaktersystem, hvor såvel det faglige resultat som elevens arbejdsindsats, samarbejdsevne og forventninger til egen indsats bedømmes. Desuden vurderer forældre og barn udbyttet af undervisningen i alle fag. Denne vurdering foregår årligt og forud for evalueringssamtalen i efteråret fra og med 6. årgang.
Desuden evalueres i forbindelse med grundskolens afsluttende prøver i 9. og 10. klasse efter de gældende regler herfor, ligesom de opnåede resultater for skolens elever kan findes via link fra skolens hjemmeside til undervisningsministeriets statistiske oplysninger over alle skoler.
Der opstilles desuden efter-og videreuddannelsesplaner for skolens ansatte, og de fornødne midler til opfyldelse afsættes i forbindelse med den årlige budgetlægning.
Der testes løbende i dansk og matematik – testresultaterne er lærerens værktøj til planlægning af undervisningen og den nødvendig differentiering heri. Skolen anvender diverse faglige test og i nogen udstrækning Nationale Test.

Socialt

Der stilles forventning til elevernes adfærd og omgangstone. Såvel ansatte som forældre er forpligtet til at deltage i opdragelsen af måden, hvorpå man omgås i skolesammenhæng. Der udarbejdes undervisningsmiljøvurdering efter reglerne herom og således, at elever og klasselærere får en aktiv rolle i udarbejdelsen.
Tilløb til mobning behandles af relevante medarbejdere, skolens ledelse og om fornødent barnets forældre. Der er ikke tolerance i forhold til mobning.

Tidlig indsats

Skolen prioriterer tidlig indsats højt i faglig og social sammenhæng.
Dette sker ved:
 • tildeling af ekstra timer uden for skemaet til børn med behov herfor sammen med deres lærer i faget. Dette finder især sted i de yngste årgange.
 • uddannelse af vejledere på udvalgte områder. For indeværende i dansk, matematik og sproglig udvikling.
 • obligatorisk ekstradansk for tosprogede elever i bhv.kl. – 3. årgang.
 • direkte specialundervisning, som igangsættes straks behovet konstateres. Skolepsykologisk Rådgivning inddrages i sagsforløbet så tidligt som muligt, men indsatsen iværksættes straks.
 • Skolepsykologen inddrages i arbejdet dels med den konkrete elev via indstilling dels ved tre årlige møder, hvor indsatsen i forhold til de aktuelle elever drøftes. Mødet har deltagelse af skolepsykologen, specialundervisningslærere og skolebestyreren.
I forbindelse med enhver indsats inddrages forældrene og det søges afklaret, hvordan forældrene kan medvirke i arbejdet.

Skolens udvikling

I forbindelse med målsætning og evaluering af skolens udvikling inddrager bestyrelsen personalet mest muligt.
Dette sker ved:
 • et fællesseminar over to dage ca. hvert andet/tredie år, hvor der opstilles status over skolens nuværende situation og målene for den kommende periode. Efterfølgende inddrages alle medarbejdere i opfyldelsen af målsætningerne i nedsatte grupper. Alle skolens pædagogiske og administrative medarbejdere samt skolens bestyrelse deltager.
 • en sideløbende udvalgsstruktur – såkaldte PUF-udvalg (pædagogiske udviklingsfora) – der vælger faglige eller fagpædagogiske områder til evaluering og fornyelse. Alle skolens pædagogiske medarbejdere deltager.
 • medarbejderudviklingssamtaler mellem den enkelte ansatte og skolebestyrer.
 • et årligt heldags strategimøde for bestyrelse og ledelse, hvor følgende punkter evalueres og målsættes:
– bestyrelsens sammensætning, funktion og arbejdsområde
– skolens interessenter
– ledelsens funktion og arbejdsopgaver
– skolens pædagogiske udvikling
– skolefritidsordningen
– skolens profil
– efter- og videreuddannelse
– elevtal
– skolens fysiske rammer
– principper for lokal løndannelse for lærere
– personalepolitik
– undervisningsudvikling
– skolens vision
– økonomi
Dette strategimøde tilføres løbende nye punkter.

 

I skoleåret 2013/14 gennemførtes en evaluering af skolens værdier i praksis. Evalueringen blev gennemført ved spørgeskemaer og fællesmøder for ansatte, trivselsundersøgelse blandt elever og cafemøde for forældre. Det overordnede spørgsmål var: “Hvilke værdier oplever du i din daglige skolegang/dit daglige arbejde/ dit barns skolegang?”
Efterfølgende er svarene blevet systematiseret og holdt op mod skolens nedskrevne værdisæt. Der kunne konstateres, at skolens daglige virke foregår i stor overensstemmelse med det nedskrevne værdisæt. Se også dette punkt på hjemmesiden.
I skoleåret 2016/17 har skolens PUF-udvalg (Pædagogisk Udviklingsfora) planlagt og evalueret følgende emner:
 • Kvalitetsvurdering af digitale platforme i begynderdansk.
 • Bevægelse i danskundervisningen i indskolingen.
 • Danskportaler på mellemtrinnet.
 • Brugen af præsentationsprogrammer i faglig undervisning og projektopgaver.
 • Idebank til emnet ”uddannelse og job” i 1. – 6. årgang.

 

Tværfaglighed mellem engelsk og dansk i udskolingen.
Overskriften på det fællespædagogiske arbejde er i skoleåret 2015/16 har beskæftiget sig med pædagogiske overvejelser i forbindelse med en større tilbygning til skolen. Det har ikke været hensigten at forøge antallet af klasser, men at give bedre arbejdsvilkår for ansatte og elever. Det fællespædagogiske arbejde har dels fokuseret på optimal indretning af byggeriet, dels nye muligheder i daglig undervisning og arbejde i SFO. I samarbejdssammenhæng er lærerne forpligtet til at opstille et antal årsplaner sammen og ligeledes konkrete undervisningsforløb. SFO-personaler har gennemført en analyse af, hvordan skolens værdier præger aktivitetsudbuddet i SFO, og samtidig sikret en fremadrettet brug af værdisættet i selve planlægningen.

 

Evaluering af den enkelte elev

Der gennemføres samtaler med hvert barn og dets forældre mindst en gang årligt. Hertil øvrige forældremøder. I overbygningen mindst to samtaler årligt. For elever med faglige eller sociale vanskeligheder gennemføres det antal samtaler, der er nødvendigt. Samtalen/samtalerne er basis for aftaler mellem barn, forældre og skole om den nødvendige indsats.
Fra 6. klasse gives karakterer. Dels fagkarakterer efter 12-skalaen, dels en bedømmelse af elevens indsats, krav til egen indsats, samarbejdsevne og trivselsmæssige forhold. Karakterbladet sendes til hjemmet forud for første samtale, hvorefter elev og forældre udfylder deres vurdering af skolegangen. Der er hermed skabt basis for selve samtalen.
Elever med faglige problemer tilbydes ekstra undervisning uden for elevens normale skema. Såfremt denne indsats ikke giver fornøden fremgang, inddrages skolepsykologen. Forældre og skolen aftaler løbende indsats og rammer for forløbet.
Bestyrelsen har udover ovennævnte tiltag desuden vedtaget følgende målsætninger:
 • Skolens fagtimetal justeres i forhold til fagenes optimale muligheder – hovedvægt på de reale fag.
 • Bestyrelsen gennemfører i skoleåret 2016/17 en større tilbygningssag ved skolen og følger op med renovering af Nyenstadbygningen i skoleår 2017/18.
 • Skolen skal fastholde et højt efteruddannelsesniveau. Skoleleder skal være opsøgende i forhold til at forudse kommende uddannelsesbehov samt få relevante medarbejdere inddraget.
 • Elevrådet inviteres med til enkelte bestyrelsesmøder.
 • Indretningen af taglegepladsen skal forestås af et udvalg af elev, SFO-ansat, lærer og skoleleder.